2SB216A

構造:合金接合型
用途:低周波電力増幅

<最大定格(Ta=25℃)>
VCBO -60V
VCER -60V (RBE 100Ω)
VEBO -10V
IC -3A
PC 24W
Tj 85℃
Tstg -55〜85℃

<電気的特性(Ta=25℃)>
ICBO Max -500μA (VCB -20V)
IEBO Max -500μA (VEB -10V)
hFE Min 25 Typ 80 Max 300 (VCE -1.5V, IC -1A)
fαb Typ 500 kHz (VCB -1.5V, IC -0.2A)

'68 三洋半導体ハンドブック (昭和43年1月5日発行)より引用

'68 三洋半導体ハンドブック (昭和43年1月5日発行):保守品

投稿者 fff : 11:31 PM | コメント (0)